Köpevillkor StjärnastrologenKöpevillkor / GDPR / Cookies


Astrologiskolan särskilda Deltagarvillkor


 

Beställningar till Stjärnastrologens och Astrologiskolans verksamhet tas endast emot via Onlineformulär på Stjärnastrologens och Astrologiskolans webbplatser. Envar som beställer från Stjärnastrologen/Astrologiskolan anses medvetet och aktivt ha läst och tagit del av och accepterat dessa Köpevillkor, oaktat om markering ikryssats eller inte för att ha läst och godtagit villkoren. Beställaren accepterar också utskick av marknadsföringsmaterial såsom nyhetsbrev och erbjudanden från Stjärnastrologen/Astrologiskolan.

Avbeställning av utskick finns länkar för på hemsidan och i utskicken.

Beställning & betalning

Stjärnastrologen/Astrologiskolan tillämpar förskottsbetalning för samtliga tjänster utförda av Stjärnastrologen/Astrologiskolan. Leverans av det beställda sker alltid snarast efter att full betalning har inkommit. Betalningsuppgifter finns i bekräftelsemailet som automatiskt skickas ut vid beställningen. Stjärnastrologen/Astrologiskolan utför personligt kvalitetsarbete med traditionellt ansvar.

Kursverksamheten hos Stjärnastrologen/Astrologiskolan är individuellt anpassad för varje beställare/deltagare med specifika förutsättningar för framställning av enskilda horoskop och tjänster. Ett horoskop eller ett kursupplägg på internet eller vid fysisk närvaro, i form av grupp eller enskilt, är ingen vara utan en framställd tjänst baserad på personliga uppgifter. Därför finns ingen ångerrätt eller återbetalning helt eller delvis för betalt kursdeltagande då antalet deltagare också är begränsat. Likaså förekommer ingen returrätt av betalt horoskop eller annat material, vilket är en elektronisk handling som är kopierbar före önskad retur.

Ett horoskop är dessutom en personlig framställd handling som inte kan återförsäljas till någon annan. Beställaren är ansvarig för att de angivna födelseuppgifterna och kontaktuppgifterna är korrekta. Extra kontroll av korrekta uppgifter görs via det svarsmail/beställningsbekräftelse som automatiskt skickas ut i samband med varje beställning till den mejladress som är angiven av beställaren. Varje person som beställer från Stjärnastrologen/Astrologiskolan är medveten om detta, liksom att horoskop och tolkningar framställs enligt de traditionella regler som är givna av hävd. Därför är horoskopbeställning och kursanmälan bindande enligt ovanstående med full betalningsskyldighet då bearbetning av logistikskäl påbörjas snarast i samband med beställning.
 

GDPR, General Data Protection Regulation.

 • Enligt GDPR får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När beställaren klickar på Beställning av Stjärnastrologen/Astrologiskolans tjänster, godkänner beställaren att Stjärnastrologen/Astrologiskolan lagrar de uppgifter som behövs för att kunna fullfölja din beställning då tjänsternas utförande bygger på personliga uppgifter vilka framgår av beställningsformuläret.

  Envar har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos Stjärnastrologen/Astrologiskolan. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har envar rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att lämna ut uppgifter krävs enligt GDPR att den som frågar sänder in en undertecknad begäran till den som ansvarar för uppgifterna.

  Det finns ingen ambition hos Stjärnastrologen/Astrologiskolan att samla in uppgifter som inte är relevanta för verksamheten, och envar kan när som helst begära att alla uppgifter om sig själv och tidigare beställningar ska tas bort, vilket då sker utan dröjsmål. Kontakta Stjärnastrologen/Astrologiskolan först via mail för mer information och för att fastställa rätt identitet för den som begär ändring eller borttagande av personliga uppgifter.

  Därutöver sker ingen verksamhet som innebär att personuppgifter hamnar hos tredje part, inte heller någon mailadress. Uppgifterna används endast för kommunikation mellan kunden och Stjärnastrologen/Astrologiskolan som leverantör av beställda tjänster. Det förekommer ofta att kunder tappar bort sina födelseuppgifter eller återkommer med ny beställning eller frågor om tidigare beställning, och vid dessa tillfällen finns de nödvändiga kunduppgifterna arkiverade på en särskild enhet utan kontakt med internet för att på enklast möjliga sätt kunna tillgodose önskemålen.


   

  Oförutsedda avbrott, hinder mm.

 • Stjärnastrologen/Astrologiskolan eftersträvar hög säkerhet och att besökare har fullgod tillgång till respektive Internetdomän och att beställningar levereras snarast efter inkommen betalning. Stjärnastrologen/Astrologiskolan har dock ingen skyldighet att tillhandahålla upprättad webbplats för allmänhetens tillgång. Stjärnastrologen kan ej heller ställas till ansvar eller bli återbetalningsskyldig för beställda tjänster där försening orsakas av händelser och hinder utanför egen kontroll såsom eventuella driftsavbrott orsakade av sjukdom, datorfel, serverfel, programfel, linjefel, elavbrott eller andra åtgärder av restriktiv struktur, myndighetskontroll, force majeure, krig etc. som tillfälligt hindrar fullgörande av beställd tjänst. Stjärnastrologen/Astrologiskolan förbehåller sig i ett dylikt läge möjlighet att tillfälligt avvakta skälig tid för att läget skall återgå till det normala och därefter leverera det beställda utan dröjsmål. Om Stjärnastrologen/Astrologiskolan finner att leveransförsening är markant, kan i vissa fall genom egen bedömning beställaren kompenseras genom någon extra utskrift eller annat enligt överenskommelse. Stjärnastrologen/Astrologiskolan ansvarar ej för eventuella felaktigheter i personliga uppgifter lämnade av beställaren. Kontrollera därför att beställningen är korrekt i samband med inskrivning av uppgifter, samt kontrollera mot det svarsmail som kommer till angiven mailadress med kopia på beställningsuppgifterna.
   

  Cookies

 • Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.
   
 • Denna webbplats använder sessionscookies för att hantera din beställning. Alla beställningar och information hanteras via webformulär och mailingscript på webservern.
 •  
   


  --------------------------------------

  Copyright © Stjärnastrologen

  Köpevillkor / GDPR