Köpevillkor / GDPR / Cookies


Astrologiskolan särskilda Deltagarvillkor


 

Beställningar till Stjärnastrologens och Astrologiskolans verksamhet tas endast emot via Onlineformulär på Stjärnastrologens och Astrologiskolans webbplatser. Envar som beställer från Stjärnastrologen / Astrologiskolan anses medvetet och aktivt ha läst och tagit del av och accepterat dessa Köpevillkor liksom accepterar utskick av marknadsföringsmaterial från Stjärnastrologen såsom nyhetsbrev och erbjudaden från Stjärnastrologen / Astrologiskolan. Avbeställning av utskick finns länkar för på hemsidan och i utskicken.

 

Beställning & betalning

 • Stjärnastrologen / Astrologiskolan tillämpar förskottsbetalning för samtliga tjänster utförda av Stjärnastrologen / Astrologiskolan. Leverans av det beställda sker alltid snarast efter att full betalning inkommit. Betalningsuppgifter finns i bekräftelsemailet som går ut automatiskt vid beställningen. Stjärnastrologen / Astrologiskolan utför ett personligt kvalitetsarbete med traditionellt ansvar. Stjärnastrologen / Astrologiskolans kursverksamhet är individuellt anpassad för envar beställare / deltagare med specifika förutsättningar för framställan av enskilda horoskop och tjänster. Ett horoskop eller ett kursupplägg är ingen vara utan är en framställd tjänst byggd på personliga uppgifter. Därför finns ingen ångerrätt eller återbetalning helt eller delvis, för betalt kursdeltagande vilken är en Onlinetjänst och kan kopieras före önskad retur. Likaså förekommer ingen returrätt av betalt horoskop vilket är en elektronisk handling som är kopierbar före önskad retur. Ett horoskop är dessutom en personlig framställd handling som inte kan återförsäljas till någon annan. Beställaren är ansvarig för att angivna födelseuppgifter och kontaktuppgifter är korrekta. Extra kontroll av korrekta uppgifter görs via det svarsmail / beställningsbekräftelse som går ut automatiskt i samband med varje beställning till den mailadress som är angiven av beställaren. Envar som beställer från Stjärnastrologen / Astrologiskolan är därför medveten om detta liksom att horoskop och tolkningar framställs enligt de traditionella regler som är givna av hävd. Därav är horoskopbeställning och kursanmälan bindande enligt ovan skrivna med full betalningsskyldighet då bearbetning av logistikskäl påbörjas snarast i samband med beställning.
   

  GDPR, General Data Protection Regulation.

 • Enligt GDPR får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När beställaren klickar på Beställning av Stjärnastrologen / Astrologiskolans tjänster, godkänner beställaren att Stjärnastrologen / Astrologiskolan lagrar de uppgifter som behövs för att kunna fullfölja din beställning då tjänsternas utförande bygger på personliga uppgifter vilka framgår av beställningsformuläret.

  Envar har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos Stjärnastrologen / Astrologiskolan. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har envar rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att lämna ut uppgifter krävs enligt GDPR att envar sänder in en undertecknad begäran till Stjärnastrologen. Kontakta Stjärnastrologen / Astrologiskolan först via mail för mer information. Det finns ingen ambition hos Stjärnastrologen / Astrologiskolan att samla in uppgifter som inte är relevanta för verksamheten och envar kan när som helst begära att alla uppgifter om sig själv och att tidigare beställningar ska tas bort, vilket då sker utan dröjsmål. Därutöver sker ingen som helst verksamhet att personuppgifter hamnar hos tredje part, inte heller någon mailadress. Uppgifterna är endast till för att kommunicera mellan envar som kund och Stjärnastrologen / Astrologiskolan som leverantör av beställda tjänster. Det förekommer ofta att kunder tappar bort sina födelseuppgifter eller återkommer med ny beställning eller frågor om tidigare beställning och vid de tillfällen finns då behövliga kunduppgifter lagrade för att enklast möjligt kunna tillgodose önskemålen.
   

  Oförutsedda avbrott, hinder mm.

 • Stjärnastrologen / Astrologiskolan eftersträvar hög säkerhet och att besökare har fullgod tillgång till respektive Internetdomän och att beställningar levereras snarast efter inkommen betalning. Stjärnastrologen / Astrologiskolan har dock ingen skyldighet att tillhandahålla upprättad webbplats för allmänhetens tillgång. Stjärnastrologen kan ej heller ställas till ansvar eller bli återbetalningsskyldig för beställda tjänster där försening orsakas av händelser och hinder utanför egen kontroll såsom eventuella driftsavbrott orsakade av sjukdom, datorfel, serverfel, programfel, linjefel, elavbrott eller andra åtgärder av restriktiv struktur, myndighetskontroll, force majeure, krig etc. som tillfälligt hindrar fullgörande av beställd tjänst. Stjärnastrologen / Astrologiskolan förbehåller sig i ett dylikt läge möjlighet att tillfälligt avvakta skälig tid för att läget skall återgå till det normala och därefter leverera det beställda utan dröjsmål. Om Stjärnastrologen / Astrologiskolan finner att leveransförsening är markant, kan i vissa fall genom egen bedömning beställaren kompenseras genom någon extra utskrift eller annat enligt överenskommelse. Stjärnastrologen / Astrologiskolan ansvarar ej för eventuella felaktigheter i personliga uppgifter lämnade av beställaren. Kontrollera därför att beställningen är korrekt i samband med inskrivning av uppgifter, samt kontrollera mot det svarsmail som kommer till angiven mailadress med kopia på beställningsuppgifterna.
   

  Cookies

 • Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.
   
 • Denna webbplats använder sessionscookies för att hantera din beställning. Alla beställningar och information hanteras via webformulär och mailingscript på webservern.
 •  
   


  --------------------------------------

  Copyright © Stjärnastrologen

  Köpevillkor / GDPR